Author Archives: Vincent Blok

About Vincent Blok

Dr. Vincent Blok MBA is Assistant Professor of Innovation and Entrepreneurship at the Social Sciences Group, Wageningen University (the Netherlands). He is also research fellow in philosophy at the faculty of philosophy, theology & religious Studies, Radboud University Nijmegen (The Netherlands). for more information: www.vincentblok.nl

De broosheid van het menselijk bestaan (Cormac McCarthy, De weg)

De weg is een post-apocalyptische roman waarin een vader en zijn zoon hun weg banen in een doods en door God verlaten landschap in de verbeten hoop in het zuiden verlossing te vinden. Het boek biedt gelegenheid om na te denken bij de wereld die ons bestaan altijd al en zonder het te weten zin en richting geeft. Dit is relevant omdat het lang door post-humanisten en flat ontologists bekritiseerde onderscheid tussen de feitelijkheid van de dingen en de zin of betekenis van die dingen gerehabiliteerd moet worden in het antropoceen.[1]

            Het is duidelijk dat de wereld waarin wij vandaag de dag leven is vergaan in De weg: “Dit was het nulpunt. De kou en de stilte. De as van de overleden wereld, op gure tijdelijke winden heen en weer geblazen in de leegte. Weggeblazen, verspreid en weer weggeblazen. Alles was van zijn ankers geslagen. Dreef zonder houvast door de lucht vol as” (11). Het overlijden van de wereld is niet alleen een feitelijke gebeurtenis als gevolg van een milieuramp of catastrofale oorlog die de wereld met puin en as bedekt. Het overlijden van de wereld betreft niet zozeer de dingen zelf maar de zin of betekenis van de dingen die door de catastrofe verschrompeld is. Die wereld is het ankerpunt die de dingen en mensen hun zin en betekenis geeft, en door het verschrompelen van die wereld resteert niets anders dan de feitelijkheid van de dingen: “Hij liep naar buiten het grijze licht in en bleef staan en in een kortstondig ogenblik zag hij de absolute waarheid van de wereld. De koude, niet-aflatende kringloop van een aarde die zonder testament was gestorven. Onverzoenlijke duisternis. De blinde bijzonnen in hun baan. De verpletterende zwarte leegte van het heelal. En ergens twee opgejaagde dieren trillend als de vos in zijn schuilplaats. Geleende tijd in een geleende wereld en geleende ogen om dit alles te bewenen” (82). Daarmee komt een ervaring aan het licht die ook in Paul Austers New York Trilogie aan de orde is, namelijk de ervaring van de bodemloosheid van de wereld.[2] Maar waar Auster het nergens zijn van mens en wereld lyrisch begroet, verwoord McCarthy vooral de pijn van dit hardnekkige feit van het leven op deze puinakker, “hun geboorte in verdriet en as” (37).

Toch is de rol van die vergane wereld ambigu in het verhaal. We kunnen ons die vergane wereld ook na de catastrofe nog herinneren, zoals de vader doet die voor de Apocalyps geboren is. Ook de jongen herinnert zich de vergane wereld hoewel hij na de Apocalyps geboren is, want de dingen dragen in de overleden wereld nog steeds de sporen van die wereld. Het zijn die sporen en herinneringen, het is die vergane wereld die hun tocht naar het Zuiden bijlicht en als moreel kompas dient, en dus in zekere zin helemaal niet is vergaan. De vader zegt weliswaar dat je niet aan die herinnering of sporen van de vergane wereld moet vasthouden. Ze is een sirene geworden die ons afleid van de opgave te overleven in een wereld vol gevaar die ons met de dood bedreigt. Niets heeft nog betekenis als je moet overleven in een ‘wereld’ vol gevaar. Ik spreek hier van wereld tussen aanhalingstekens, want zelfs als ik afscheid neem van de vergane wereldom te overleven, dan moet ik mij ondanks die ondergang van de oude wereld toch beroepen op een nieuwe ‘wereld’ die de feitelijkheid van de dingen betekenis en richting geeft, die de ‘gevaarlijke’ wereld constitueert.

Het is dus niet zo dat de ervaring van de bodemloosheid van de wereld leidt tot de absentie van de wereld en alleen nog de verpletterende zwarte leegte van het heelal of de hardnekkige feitelijkheid van het leven resteert. Veeleer is het zo dat de catastrofe de broosheid van het menselijk bestaan blootlegt die altijd al en zonder het zelf te weten overgeleverd is aan geleende betekenissen van een wereld die op- en ondergaat, die hem in bruikleen gegeven zijn om zijn broze bestemming te vinden. Het menselijk bestaan geeft zichzelf niet op in het verlangen naar wereld, zoals de vader in het verhaal zegt, maar daarin constitueert zich pas zijn of haar broze bestaan.


[1] Blok, V. (2021) “Geoethics beyond enmeshment: Critical Reflections on the post-humanist position in the Anthropocene”. In: Bohle, M., Marone, E. (Eds.) Geo-Societal Narratives. Palgrave Macmillan, Cham: pp. 29-54 (DOI: 10.1007/978-3-030-79028-9­_3)

[2] Zie Blok, V. 2021 Nergens of ergens zijn (Paul Auster, De New York Trilogie) | Vincent Blok (wordpress.com)

Nergens of ergens zijn (Paul Auster, De New York Trilogie)

Over De New York trilogie van Paul Auster, een grandioos boek over de principiële onherleidbaarheid en onkenbaarheid van onszelf en de ander, is al heel veel gedacht en geschreven. In eerste instantie denken we natuurlijk wel herleidbaar te zijn en kenbaar voor onszelf. We leven immers in een betekenisvolle wereld die ons bestaan eenheid en richting geeft. Maar als die wereld labyrintische vormen begint aan te nemen – denk aan New York – en je daarin verdwaalt, dan blijkt die betekenisvolle wereld een gefantaseerd verhaal te zijn dat slechts de schijn van orde en kenbaarheid ophoudt.

Fenomenologen zoals Heidegger zagen al dat we geen autonoom subject zijn dat transparant is voor zichzelf, maar geworpen zijn in een betekenisvolle wereld waarin we opgaan zonder op of om te kijken. Hij vraagt naar het bestaan zelf, en met name diens sterfelijkheid, om tot een besef te komen van het leven dat zijn in-de-wereld-zijn heeft uit te staan. Auster opent een andere weg. Hij erkent weliswaar het “hardnekkige feit” van het leven (12), maar ziet in de onmetelijke overdaad van die betekenisvolle wereld de mogelijkheid om tot het besef te komen dat die wereld bodemloos is, nergens, dat hij zelf nergens is. Door die overdaad van de wereld “naar binnen te halen” en zich “vol te laten stromen met uiterlijkheden” doorbreekt hij de “heerschappij van het innerlijk” en spoelt hij zichzelf uit zichzelf weg (74). Inmiddels weten we dat de wereld helemaal niet bodemloos is maar dat de hardnekkige feitelijkheid van de aarde de mogelijkheidsvoorwaarde is voor ons in-de-wereld-zijn.[1] Dit is echter niet problematisch, want we kunnen Austers gedachte over de toevalligheid die dit ‘nergens’ van onszelf en de dingen doortrekt één op één van toepassing verklaren op de aarde (denk aan de diepe toevalligheid van het antropisch principe bijvoorbeeld).

Belangwekkender is het om stil te staan bij de methodische betekenis van De New York trilogie, want Auster zegt dat het dwalen door de stad tot een verdwalen leidt, namelijk een verdwalen in de stad en in zichzelf die de vanzelfsprekendheid van het in-de-wereld-zijn doet afbrokkelen: “Door het doelloze van zijn gezwerf werden alle plekken aan elkaar gelijk en deed het er niet meer toe waar hij was. Het fijnst waren de wandelingen die hem het gevoel gaven dat hij nergens was. Dat was ook het enige wat hij in feite wilde: nergens zijn. New York was het nergens dat hij om zich heen had gecreëerd, en hij besefte dat hij niet van plan was om het ooit nog te verlaten” (10). Wat hier natuurlijk stoort is de subjectieve taal, alsof wij de wereld creëren en wij bepalen of we in-de-wereld-zijn of niet. Het weerlegt elke kwalificatie van deze roman als postmodern, alle referenties naar de onherleidbaarheid, onvoorspelbaarheid en ontoegankelijkheid van het leven ten spijt. Echt problematisch wordt die subjectiviteit als Auster zegt dat zijn doelloze omzwervingen alle plekken gelijkschakelt. Het is immers de mens als wereldloos subject voor wie de ruimte homogeen is, een ruimte waarin geen plaats meer is voor kwalitatief onderscheiden plekken. Maar het is juist dit wereldloos subject dat helemaal niet in staat is tot een omzwervend bestaan, zeker van zichzelf als hij is. Zou Auster voor een moment afscheid hebben genomen van het wereldloze subject, dan zou zijn gedachte dat de onmetelijke overdaad van de betekenisvolle wereld ons uit de vanzelfsprekendheid van die wereld kan verstoten kunnen leiden tot de omgekeerde gedachte: door het zwerven en dwalen ben je pas ergens. Het is die onachterhaalbare localiteit van onze bewoning van de wereld, die van zich blijk geeft in onze omzwervingen in de moderne stad.


[1] Blok, V. (2021) “The Earth means the World to me: Earth- and World-interest in times of climate Change”. Di paola (Eds.), Handbook of Philosophy of Climate Change (accepted for publication

Octaviteit als human condition (Jeroen Brouwers, Bezonken Rood)

Het centrale idee van Bezonken Rood is dat niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. In eerste instantie heeft de schrijver het dan over de wind die neerstrijkt en alles in beweging zet dat door hem is aangeraakt. Maar in de loop van het boek blijkt dat iets breder te moeten worden opgevat, variërend van zijn kampervaring als kind in Indonesië, de dood van zijn moeder en een spelprogramma op de televisie als ‘iets’ dat iets anders aanraakt. Ook het boek zelf heeft de bedoeling beweging te veroorzaken in het bewustzijn en on-bewustzijn van de lezer.  

            Ik ben geneigd deze gedachte ecologisch te begrijpen als beroep van de dingen op responsief gedrag. Het interessante van Brouwers versie is dat het aanleiding geeft na te denken bij de specifieke aard van menselijk responsief gedrag. In het geval van een prooi en predator doet de prooi een beroep van het jachtgedrag van de predator en doet de predator een beroep op het vluchtgedrag van de prooi, maar is het repertoire van gedragingen natuurlijk in de zin dat de prooi nooit on-prooiachtig gedrag zal vertonen, zoals de predator nooit on-predatorachtig gedrag zal vertonen. In tegenstelling tot de prooi en predator die weliswaar aangeraakt worden maar nooit on-dierlijk gedrag zullen vertonen in reactie daarop, kan de mens op zo’n manier worden aangeraakt dat hij wel on-menselijk gedrag vertoont. We vinden de manier waarop de Jappen gevangenen behandelden bijvoorbeeld onmenselijk, en dit boek illustreert die onmenselijkheid of een vurige toon. Op een gekke manier is het dus zo dat alles dat bestaat een beroep op responsief gedrag doet, maar dat dit gedrag in het geval van de mens varieert van menselijk tot onmenselijk gedrag. Brouwers noemt dat octaviteit. De octaviteit van zijn moeder bestaat er bijvoorbeeld in dat zij na het kamp dezelfde en niet meer dezelfde maar anders is, van menselijk naar onmenselijk verschoven is en als zodanig een ander beroep op hem doet. Als alleen de mens tot een dergelijke variatie van responsief gedrag in staat is, dan zou octaviteit de human condition bij uitstek kunnen zijn.

Het empirische gehalte van de literatuur (Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak)

Ik wil de feestvreugde rond de uitverkiezing van De avond is ongemak voor de International Booker Price 2020 niet bederven, maar voel me toch ongemakkelijk na lezing van dit boek. Het verhaal gaat over een opgroeiend meisje uit een armlastig en streng gereformeerd gezin. Ze rouwt om het verlies van haar verdronken broer en heeft een volstrekt verkeert zelfbeeld: “Je hebt twee soorten mensen, zij die vasthouden en zij die loslaten. Ik behoor tot de laatste categorie” (86). Net als haar ouders is ze helemaal niet in staat om haar gestorven broer los te laten en de draad van haar leven weer op te pakken na verloop van tijd. Ze laat niets los maar houdt juist alles hardnekkig vast en binnen. Een prachtig thema voor een boek, zeker ook wanneer het op prachtige wijze wordt verteld vanuit het perspectief van een jong meisje dat zich geen raad weet met haar eigen rouwproces, noch dat van haar ouders, broer en zus.

Toch levert mijn lezing van het boek vooral een avond vol ongemak op. Om dit te illustreren houd ik even vast aan de zeggingskracht van wat we lezen: “Ze zeiden mooie dingen over mijn broer, terwijl de dood lelijk was en zo taai als een verloren tijgernootje dat we dagen na een verjaardag ergens achter een stoel vonden of onder de televisiekast” (32). Op het eerste gezicht een prachtig gevonden metafoor waarin de taaiheid van de dood met een bedorven tijgernootje vergeleken wordt. Het zet op weldadige manier een sfeer neer van een ouderwets Hollands feestje met tijgernootjes in een bekrompen huishouden. En toch moeten we de vraag stellen: Hoezo is de dood ‘taai’? Je zou nog kunnen zeggen dat het leven taai is, hoewel het voorbeeld van haar gestorven broer eerder een aanwijzing is dat het leven juist heel bros is. Maar de dood? Die is toch helemaal niet taai of bros? Het rouwproces om de dood van je broer kun je taai noemen misschien, maar dat proces is weer niet te vergelijken met een ‘verloren’ tijgernootje achter een stoel of kast. Het boek laat juist zien dat het meisje wordt vastgehouden door de dood van haar broer. En als de dood niet taai is, dan is de vergelijking met een borrelnootje achter een kast ondanks de schoonheid van de vondst dus volstrekt ongepast. Het klinkt allemaal heel diepzinnig en getuigt ook van creativiteit, maar mogen we niet verwachten dat een literaire metafoor empirisch geïnformeerd is op een of andere manier?

            Een ander voorbeeld later in het boek, waarin het gaat om een goed gesprek: “En ik moet niet vergeten de ander langdurig aan te kijken, want wie te veel wegkijkt heeft een geheim te bewaren en geheimen liggen altijd opgeborgen in het diepvriesvak van het hoofd als pakjes gehakt in de vriezer: zodra je ze eruit haalt en er niets mee doet, bederven ze” (183). Dat geheimen opgeborgen liggen in het diepvriesvak van het hoofd kan nog wel en is ook een mooie vondst, maar de vergelijking met pakjes gehakt gaat mank. Het is toch niet zo dat geheimen die je uit de vriezer van je hoofd haalt, dat wil zeggen geheimen die je op een of andere manier uitspreekt of deelt, zullen bederven? Het gaat er niet om dat ik een positiever visie heb op het delen van geheimen dan de schrijfster, maar om het punt dat die metafoor mank gaat. Als ik een geheim deel – dus als een pakje gehakt uit de vriezer van mijn hoofd haal – dan doe ik er al wat mee – ik deel het geheim – terwijl dat pakje gehakt alleen maar bederft als ik er niets mee doe. Maar ook al zou ik mijn geheim uit de vriezer van mijn hoofd kunnen halen zonder er verder iets mee doen, dan bederft het toch niet en blijft het toch gewoon geheim? Opnieuw een voorbeeld van een überschmeckliche metafoor die bij nadere beschouwing gewoon ondeugdelijk is.

            Ik geef toe, ik ben super trots dat een Nederlandse schrijfster die zo’n geweldig mooie prijs heeft gewonnen, maar vergeef me vurig pleidooi voor een empirisch geïnformeerde metaforiek in de literatuur.  

Morele overwegingen van een IC verpleegkundige in tijden van Corona (Sander Kollaard, Uit het leven van een hond)

Uit het leven van een hond biedt een prachtig klein verhaal dat te denken geeft in tijden van Corona. Met de toenemende druk op de IC’s vraag je je wel eens af hoe artsen en verpleegkundigen aankijken tegen leven en dood, zeker met het vooruitzicht dat keuzes moeten worden gemaakt wie wel en niet behandeld zullen worden bij toenemende druk op het aantal beschikbare bedden. Men heeft de neiging om deze beslissing aan de professionele en ethische overwegingen van de dienstdoende artsen over te laten. Dat maakt de vraag hoe een gemiddelde professional tegen het leven aankijkt relevant. Hoewel Kollaard het helemaal niet heeft over Corona biedt zijn boek alle gelegenheid hierbij stil te staan.

            Eigenlijk staat dit vraagstuk vanaf het begin van het boek centraal, waarin de wat bedaagde IC verpleegkundige Henk van Doorn een gesprek heeft met een veel jongere collega over de betekenis van het hart. Volgens haar is het hart slechts een pomp waardoor het bloed door het lichaam stroomt, terwijl Henk vasthoudt aan de betekenis van het hart dat onze diepste gevoelens verbeeldt, van liefde kan overstromen of juist kil kan blijken te zijn. Eigenlijk gaat het hier om de discussie tussen een mechanisch en vitalistisch idee van het leven, want de collega zou zeggen dat de mens primair materie is, ‘spul’, terwijl Henk dat weliswaar erkent maar zich beroept op de levenslust van de materialiteit van het leven.

            Hoe zouden beide professionals omgaan met de selectie van patiënten in het geval van triage? Het valt te verwachten dat de collega van Henk een calculerende burger is die vooral kijkt naar de slagingskans van de behandeling en als de nood aan de man komt een rationeel principe zal hanteren dat jongeren bijvoorbeeld voorrang geeft op ouderen, terwijl Henk daarentegen individuele factoren centraal zou stellen. Hij erkent namelijk wel de materialiteit van het menselijk bestaan maar zegt dat het leven meer is dan dat: “Spul dus? Ja, spul, alleen maar spul? Ja, alleen maar spul. Maar: schitterend spul! Poëtisch spul… want kijk dat spul eens zitten in zijn busstoeltje met een wezenloze glimlach rond zijn lippen. De nederlaag is al binnen een paar minuten vergeten, liefdevol bedekt met de poedersuiker van opspelende verliefdheid. Poëzie: het wonderbaarlijke vermogen van spul om verliefd te worden. Laten we daar even stilstaan: spul dat verliefd wordt…” (97). Uiteindelijk vindt hij de zin van de materialiteit van het bestaan in levenslust: “’… het is niet eten en drinken dat ons in leven houdt, maar levenslust, de morele overtuiging dat het de moeite waard is, dat er waarheid en schoonheid ligt in het leven zelf, altijd en overal, maar dat het aan ons is om dat op te zoeken, te delven, als gelukszoekers, in de beste betekenis van het woord…” (133).

Enerzijds laten deze twee diametraal tegenover elkaar staande grondhoudingen ten aanzien van het leven ons twijfelen aan de vanzelfsprekendheid van de gedachte dat we beslissingen over triage aan professionals moeten overlaten, als die beslissingen mede ingegeven zijn door hun eigen levensovertuiging in plaats van die van hun patiënten. Anderzijds spreekt Henk ons aan op ons eigen vanzelfsprekende begrip van het leven. Hij zegt dat ziekte “ons uit de normale verhoudingen [verjaagt] en reduceert … tot vreemdelingen. Het vernietigt de vanzelfsprekendheid van wie en wat we zijn” (16). Als Corona de ziekte van onze tijd is, dan zouden we de huidige pandemie progressief kunnen begrijpen als crisis die ons uit onze normale en vanzelfsprekende verhoudingen verstoot. En wat is er vanzelfsprekender vandaag de dag dan de gedachte dat het hart primair een pomp is, dat het leven gecalculeerd kan worden op basis van generiek-rationele grootheden als onderdeel van een enorme calculus van het leven? Als waarheid en schoonheid in het leven zelf ligt, altijd en overal, dan kan de prioriteit van behandeling niet worden afgemeten aan een abstracte grootheid als het genoten aantal levensjaren. Dan zouden we Henks idee van “levenslust als moreel beginsel” (96) als uitgangspunt moeten nemen voor onze morele overwegingen in het geval van triage. Die levenslust is niet af te meten aan het aantal genoten levensjaren en kan misschien überhaupt niet door een ander worden beoordeeld. Veeleer zouden potentiële Corona patiënten zichzelf de vraag moeten stellen of zij nog de morele overtuiging hebben dat het leven de moeite waard is, en zou dit gezichtspunt centraal moeten staan in de afweging of zij nog behandeld willen worden of niet. Het maakt de morele overwegingen in het geval van triage niet gemakkelijker maar voorkomt dat het individu verdwijnt achter een ethische calculus en geeft de enkelvoudigheid en onvervangbaarheid van het bestaan weer stem in ons verdriet om al die te vroeg gestorvenen.

Eenling op open zee (Gerbrand Bakker, Boven is het stil)

Boven is het stil gaat over Helmer, de eersteling van een tweeling die ongezien het leven van zijn overleden broer leidt en begint in te zien dat hij nu eenling is. Tot dan toe heeft hij zichzelf altijd als half-ling gezien, namelijk een leven leidend als half lijf dat voortkabbelt op halve kracht na de dood van zijn broer. Hij leidt een half leven. Ook anderen zien een half-ling in hem. Zijn broer Henk zag hem niet meer toen hij zijn eerste geliefde ontmoette. Na diens dood ziet de geliefde niet hem maar zijn broer in hem als ze elkaar ontmoeten. Zijn vader ziet hem eerst niet door het bedrijf aan zijn jongere broer in plaats van aan hem over te laten. Vervolgens ziet hij hem niet wanneer hij hem na de dood van zijn broer dwingt zijn studie Nederlands te staken en alsnog het bedrijf over te nemen. Hij voelt zich slechts de broer van… een passant in het leven van een ander en niet van hemzelf.

            Menig lezer, inclusief ikzelf, zal aanstoot nemen aan de passiviteit die de boerenzoon aan de dag legt in het boek. Hij draagt de leegte van zijn bestaan door nergens aan denkend de dingen maar gewoon te laten gebeuren en jaar in, jaar uit het boerenbedrijf van zijn vader te runnen: “Ik heb mijn halve leven lang nergens aan gedacht. Ik heb mijn kop onder de koeien gestoken, elke dag weer. Ergens vervloek ik ze, die koeien, maar warm en bedaard zijn ze ook, als je met je voorhoofd steunend tegen hun flanken het melkstel onderhangt. Er is niets zo rustgevend, zo beschermd, als een stal vol kalm ademende koeien op een winteravond. Dag in, dag uit, zomer, najaar, winter, voorjaar” (74).

            Maar het probleem van die onrustige lezer is dat hij of zij denkt een eenling te zijn die zelf zijn of haar leven zelf wel kan bepalen, maar zelf ook ongezien het leven van een ander leidt, een half-ling is in de dromen en idealen van een ander. In dat opzicht is Boven is het stil ontnuchterend voor die lezer, die bijvoorbeeld naarstig op zoek is naar een verklaring voor de man zijn passiviteit maar telkens bedrogen uitkomt en op zichzelf wordt teruggeworpen met de vraag: waar ben ik zélf gebleven, wat is werkelijk het mijnde? Dit is de stille oproep die in de kalme beschrijvingen schuilgaat, de oproep niet langer de passant te zijn in het leven van een ander – de vader, de God, maar misschien ook de idealen, principes en waarden die we hebben geërfd en geërodeerd blijken – en te leren inzien dat we in werkelijkheid alleen zijn, alleen op open zee.

Tegen het bekentenis fetishisme (John Coetzee, In ongenade)

In ongenade gaat over David Lurie, een in ongenade gevallen universitair docent in de Engelse taal- en letterkunde omdat hij zich vergrepen heeft aan een veel te jonge studente. Mij intrigeert vooral zijn beroep op het recht te zwijgen in dit boek. Dat komt niet zozeer omdat we ons inmiddels bewust zijn van de grootschaligheid van de aanklacht van de #me too beweging, maar vanwege het volstrekte exhibitionisme waarmee al het private vandaag de dag de publieke ruimte in wordt geslingerd en niemand meer het recht lijkt te willen hebben om te zwijgen.

            Natuurlijk, Lurie weet dondersgoed dat hij fout zit als hij het meisje verleidt. Ook bekent hij volledige schuld zodra hij wordt aangeklaagd door een onderzoekscommissie. Maar hij neemt liever ontslag dan dat hij moet opbiechten wat zijn beweegredenen waren en spijt te betuigen. Als lezer krijgen wij die beweegredenen wel te lezen. Zo zegt hij dienaar van eros te zijn en gaat hij niet akkoord met het idee dat begeerte iets slechts is omdat dat zijn aard zou ontkennen (geen zorg, in het boek treden voldoende personages op die tegen dit soort gedachten ageren). Net zo lezen we over zijn beweegredenen om geen berouw te tonen. Zo zegt hij dat berouw de wandaad niet kan goedmaken en dat werk voor de gemeenschap niet in staat is de verstoorde balans van de samenleving te herstellen; het getuigt alleen maar van zuiveringsacties in plaats van een daadwerkelijke reiniging van de zonden. Het feit dat wij over al deze beweegredenen en motieven lezen in het boek laat zien dat zijn beroep op het recht te zwijgen niet om dit soort beweegredenen draait. Hij beroept zich op het recht te zwijgen omdat de mens in wezen ontoegankelijk is voor zichzelf en voor de ander. Hij zoekt weliswaar naar wegen zichzelf uit te spreken en niet langer een personage te zijn in het verhaal van een ander, maar wordt daardoor niet toegankelijker voor zichzelf. Die ontoegankelijkheid en vreemdheid blijkt overal in het boek, bijvoorbeeld in de passiviteit van de studente die hij verleidde, in het zwijgen van zijn dochter na haar verkrachting, en in de stomheid van de honden die hij helpt euthanaseren.

In de post-moderne filosofie is het heel populair je op de singulariteit van het bestaan te beroepen die het uiteindelijk onmogelijk maakt toegang te hebben tot jezelf of tot de ander. Wat In ongenade enerzijds laat zien is de schaduwzijde van dit inzicht, want betekent de erkenning van die ontoegankelijkheid niet dat het onmogelijk is je te engageren met welke publieke uitwisseling dan ook? Wat rest is de aanvaarding van de schande als het lot dat je te dragen hebt. Lurie zegt tegen de vader van het meisje: “Ik ben in een staat van ongenade gevallen waaruit ik mezelf niet gemakkelijk zal kunnen oprichten. Het is niet een straf die ik heb geweigerd. Ik klaag er niet over. Integendeel, ik onderga hem dag na dag en probeer die schande als mijn lot te aanvaarden” (149). Lurie draagt zijn schande niet door zich uit te spreken, maar door zich in zijn handelen te engagement met het aller onaanzienlijkste dat bestaat, onaanzienlijker dan de mens zelfs, in zijn geval de zorg voor dode honden. Wat In ongenade anderzijds laat zien is hoe ver onze maatschappij verwijderd is van het recht om te zwijgen. In plaats van het ondergaan van de  schande wordt gedweept met het exhibitionisme van onze beweegredenen, motieven en verklaringen die uiteindelijk beogen om de ongenade te keren, verzachten en uiteindelijk goed te maken – denk aan het bekentenis fetishisme dat ons in documentaires en talkshows tegemoet treedt – in plaats van die te doorstaan in ons feitelijke leven.  

De voorbeeldigheid van Jennifer Egan, Bezoek van de Knokploeg.

In Jennifer Egans roman Bezoek van de Knokploeg, een mozaïekvertelling rond een gekke groep vrienden die werkzaam zijn in de muziekindustrie, stuiten twee begrippen van tijd op elkaar. Terwijl de personages die in het verhaal figureren stromannen en -vrouwen blijken te zijn van de chronologische tijd die ze stuk voor stuk naar hun hand proberen te zetten, getuigt het boek van een niet-chronologische tijd die de verwoede pogingen hun momentum vast te houden uit het lood slaat en eerder onbeheersbaar blijkt te zijn. “’Weet je wel zeker dat ik dat was? Ik kan me er niets van herinneren’” (229). Als verhaal kon het me niet eens echt bekoren, evenmin als het begrip van een discontinue tijd dat het boek te kennen geeft – fragment, uitstel, pauze – en zich nauwelijks rekenschap geeft van hedendaags denken over tijd. Maar als voorbeeld van een schrijven dat het onderwerp van schrijven op fundamentele wijze maatgevend laat zijn voor de manier van schrijven is dit boek onovertroffen en een voorbeeld van wat we van een schrijver van literatuur zouden mogen verwachten.  

Over de contingentie van het menselijk bestaan (Marga Minco, De val)

De val van Marga Minco gaat over de 84 jarige mevrouw Borgstein die nog dagdagelijks wordt herinnerd aan het wegvoeren van haar man en kinderen door de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog. Hun plan om naar Zwitserland te vluchten werd verraden, maar zij ontsnapt aan hun verschrikkelijke lot omdat ze toevallig boven een vest voor de kinderen pakt als de Duitsers binnenvallen.

Toch gaat het boek niet over de val waarin haar gezin is gelokt maar over het toe-val dat de mens begeleidt op zijn of haar levenspad: “’Ze was even naar boven gegaan om een vest te halen’. Kessels knikte heftig. ‘Dat bedoel ik nou, wat het toeval met je doet, de absurde dingen, die geen mens van je wil aannemen. Ik moet ook zeggen dat ik een minuut of zes eerder dan we afgesproken hadden aan de deur kwam. Ik had hard gefietst’. ‘Dus omdat u zes minuten eerder kwam…?’. ‘Ja, maar ook dat is niet zeker’”(92). Voor mensen zoals wij, die zich net als mevrouw Borgstein van orde en netheid verzekeren door fanatisch te rekenen van alles wat los en vast zit, is het boek een harde les om de diepe contingentie van het menselijk bestaan tot ons toe te laten.

Naar een ecologische en niet-antropocentrische vorm van fictie (Jean-Paul Sartre, Walging)

Een herlezing van Sartre’s Walging kan helpen om de grondeloze verveling achter de zelf-ingenomenheid van de auto-fictie bloot te leggen. De ervaring van het boek is de volstrekte singulariteit van het naakte bestaan van mensen en dingen. Die singulariteit wordt zo radicaal genomen dat er geen enkele tijd-ruimtelijke binding is die dit bestaan verbindt tot een zinvol geheel dat we kunnen overzien. Walging is ontnuchterend, want anders dan veel hedendaagse filosofen die de zin van het menselijk bestaan in diens singulariteit zoeken en die enkelvoudigheid van zin proberen te verdedigen tegen de reductie ervan door wetenschap, techniek en gouvernement, ziet Sartre al vroeg dat het naakte bestaan weliswaar singulier is, maar volstrekt zin- en betekenisloos: “er [is] geen enkele, maar dan ook geen enkele reden om te bestaan” (157). Bezien vanuit dit gezichtspunt getuigt de alomtegenwoordigheid van de auto-fictie vandaag de dag van de leugenachtige poging zin te geven aan een leven dat zinloos en absurd is, en het ‘zelf’ juist verhult in haar zelfingenomen pogingen zichzelf in een zinvol verband te plaatsen.

Ik wil de vraag of het menselijk bestaan zinvol is of niet hier in het midden laten, net als de vraag of de rol van de mens bestaat in het geven van zin aan het leven. Voor mij is Walging zo’n boek dat de vertrouwde wereld plotsklaps in een ander en ontnuchterend licht plaatst. Het laat zien dat de roman altijd een auto-fictieve en humanistische tendens heeft, voor zover het disparate ogenblikken in het leven van de hoofdpersonen in een zinvol verband plaatst. Zouden we het boek niet kunnen lezen als oproep tot het einde van de roman? Het is de vraag of de roman als literaire vorm nog een lang leven beschoren is. Als we vandaag de dag in een wereld leven van crises waarin het individu geen beslissende rol meer speelt, zoals in het geval van vroegere oorlogen en uitvindingen, maar wereldomspannende gemeenschappen, economische en ecologische processen die niet langer aan het individuele bestaan gebonden zijn noch daardoor beïnvloed worden, moeten we dan niet toewerken naar een niet-antropocentrische en ecologische vorm van fictie? Walging kan ons dan vooral in negatieve zin helpen om de vanzelfsprekendheid van de humanistische auto-fictie van de literatuur af te leren en te experimenteren met nieuwe vormen. Wat we node missen is een positieve leidraad om zo’n nieuwe vorm van literatuur gestalte te geven.