Tag Archives: aarde

Nergens of ergens zijn (Paul Auster, De New York Trilogie)

Over De New York trilogie van Paul Auster, een grandioos boek over de principiële onherleidbaarheid en onkenbaarheid van onszelf en de ander, is al heel veel gedacht en geschreven. In eerste instantie denken we natuurlijk wel herleidbaar te zijn en kenbaar voor onszelf. We leven immers in een betekenisvolle wereld die ons bestaan eenheid en richting geeft. Maar als die wereld labyrintische vormen begint aan te nemen – denk aan New York – en je daarin verdwaalt, dan blijkt die betekenisvolle wereld een gefantaseerd verhaal te zijn dat slechts de schijn van orde en kenbaarheid ophoudt.

Fenomenologen zoals Heidegger zagen al dat we geen autonoom subject zijn dat transparant is voor zichzelf, maar geworpen zijn in een betekenisvolle wereld waarin we opgaan zonder op of om te kijken. Hij vraagt naar het bestaan zelf, en met name diens sterfelijkheid, om tot een besef te komen van het leven dat zijn in-de-wereld-zijn heeft uit te staan. Auster opent een andere weg. Hij erkent weliswaar het “hardnekkige feit” van het leven (12), maar ziet in de onmetelijke overdaad van die betekenisvolle wereld de mogelijkheid om tot het besef te komen dat die wereld bodemloos is, nergens, dat hij zelf nergens is. Door die overdaad van de wereld “naar binnen te halen” en zich “vol te laten stromen met uiterlijkheden” doorbreekt hij de “heerschappij van het innerlijk” en spoelt hij zichzelf uit zichzelf weg (74). Inmiddels weten we dat de wereld helemaal niet bodemloos is maar dat de hardnekkige feitelijkheid van de aarde de mogelijkheidsvoorwaarde is voor ons in-de-wereld-zijn.[1] Dit is echter niet problematisch, want we kunnen Austers gedachte over de toevalligheid die dit ‘nergens’ van onszelf en de dingen doortrekt één op één van toepassing verklaren op de aarde (denk aan de diepe toevalligheid van het antropisch principe bijvoorbeeld).

Belangwekkender is het om stil te staan bij de methodische betekenis van De New York trilogie, want Auster zegt dat het dwalen door de stad tot een verdwalen leidt, namelijk een verdwalen in de stad en in zichzelf die de vanzelfsprekendheid van het in-de-wereld-zijn doet afbrokkelen: “Door het doelloze van zijn gezwerf werden alle plekken aan elkaar gelijk en deed het er niet meer toe waar hij was. Het fijnst waren de wandelingen die hem het gevoel gaven dat hij nergens was. Dat was ook het enige wat hij in feite wilde: nergens zijn. New York was het nergens dat hij om zich heen had gecreëerd, en hij besefte dat hij niet van plan was om het ooit nog te verlaten” (10). Wat hier natuurlijk stoort is de subjectieve taal, alsof wij de wereld creëren en wij bepalen of we in-de-wereld-zijn of niet. Het weerlegt elke kwalificatie van deze roman als postmodern, alle referenties naar de onherleidbaarheid, onvoorspelbaarheid en ontoegankelijkheid van het leven ten spijt. Echt problematisch wordt die subjectiviteit als Auster zegt dat zijn doelloze omzwervingen alle plekken gelijkschakelt. Het is immers de mens als wereldloos subject voor wie de ruimte homogeen is, een ruimte waarin geen plaats meer is voor kwalitatief onderscheiden plekken. Maar het is juist dit wereldloos subject dat helemaal niet in staat is tot een omzwervend bestaan, zeker van zichzelf als hij is. Zou Auster voor een moment afscheid hebben genomen van het wereldloze subject, dan zou zijn gedachte dat de onmetelijke overdaad van de betekenisvolle wereld ons uit de vanzelfsprekendheid van die wereld kan verstoten kunnen leiden tot de omgekeerde gedachte: door het zwerven en dwalen ben je pas ergens. Het is die onachterhaalbare localiteit van onze bewoning van de wereld, die van zich blijk geeft in onze omzwervingen in de moderne stad.


[1] Blok, V. (2021) “The Earth means the World to me: Earth- and World-interest in times of climate Change”. Di paola (Eds.), Handbook of Philosophy of Climate Change (accepted for publication

De onmogelijkheid van defenestratie of de ervaring aan de aarde gebonden te zijn (Michael Chabon, Maangloed)

Maangloed vertelt in eerste instantie het levensverhaal van een ingenieur in de lucht- en ruimtevaarttechniek die tijdens de tweede wereldoorlog jaagt op Werner von Braun, de Duitse uitvinder van de dood en verderf zaaiende V2-raket die later, zonder verantwoording af te leggen, door de Amerikanen bejubeld en gehuldigd werd als koploper van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma dat de eerste man op de maan zette. Na de oorlog treedt hij in het huwelijk met een door de Holocaust getraumatiseerde Joodse vrouw en ontwikkelt hij zich tot fortuinlijke ondernemer die schaalmodellen van bekende raketten produceert.

In tweede instantie vertelt het boek het verhaal van een man die tot het diepst van zijn ziel door woede getekend is; woede om de uitbuiting van rechteloze mensen in het kapitalistisch bestel, woede om het verlies en het ongeluk dat mensen ten deel valt in tijden van oorlog, woede om het trauma dat de geschiedenis zijn vrouw heeft aangedaan. In zijn biografie schuilt een patroon van defenestratie, die begint met zijn letterlijke poging zijn baas uit het raam te gooien uit onvrede met zijn onterechte ontslag, maar ook in zijn pogingen de zwaartekracht van de aarde te overwinnen kan worden gevonden. Hij droomt van een stad op de maan waar hij zijn vrouw en dochter naartoe brengt om in vrede te leven, de strijd en het ongeluk van het leven op aarde achter zich latend: “Wat de ruimtevaart zo moeilijk maakte, was juist wat er volgens mijn grootvader zo mooi aan was: om de ontsnappingssnelheid te bereken zou mijn grootmoeder net als iedere andere ruimtevaarder bijna alles moeten achterlaten” (92). Maangloed voedt het verlangen om aan de aardse zwaartekracht te ontsnappen en opnieuw te beginnen zonder geschiedenis, zonder herinnering. Maar de maan blijkt donker, voor zover ze je telkens terugwerpt op de ervaring dat je de “gevangene van de zwaartekracht blijft, net als alles in het heelal” (291). Elke poging tot defenestratie blijkt vergeefs.

Daarmee vertelt het boek in derde instantie het tragische verhaal van de mens die na het afscheid van God de vader ook afscheid wil nemen van zijn gebondenheid aan moeder aarde, maar tot het inzicht komt dat we aan de aarde gebonden blijven. Daarmee komt de gespletenheid van de hedendaagse mens naar voren die enerzijds zijn leven wijdt aan wetenschap en technologie die hem uit de gevangenis van het aardse leven moeten weg zien te voeren, en anderzijds tot het volle besef komt dat dit aardse leven met haar verlies en pijn niet verdrongen kan worden. Nu kun je deze gedachte pessimistisch duiden zoals de ingenieur uit het verhaal: “Over het algemeen raad ik de naaste omgeving aan om de verwachtingen laag te houden zodat de onvermijdelijke teleurstelling ook zo klein mogelijk blijft” (323). Je zou ook veel positiever kunnen zeggen dat dit aardse leven met haar verlies en pijn ons verlangen tot defenestratie sticht, de gloed van de maan tegenover haar donkerte afzet en aanwakkert. De ervaring van de onmogelijkheid van defenestratie voorkomt dat dit verlangen uitmondt in het escapisme dat hoogtij viert in veel hedendaagse films, en maakt ons gevoelig voor de tragiek van het aardse bestaan dat nu toe uniek gebleken is in het heelal, en onze vraag naar zin blijft voeden.

Over onpeilbare dieptes die onze levensweg omgeven (David Vann, Klare lucht zwart).

In Klare lucht zwart hervertelt David Vann de klassieke tragedie over Medea die haar man Jason helpt te vluchten met het gouden vlies en, als hij haar verraadt, de kelen van hun kinderen doorsnijdt. Hoewel dit verhaal al menigmaal is herverteld in film en theater, vindt in deze versie een belangrijke verschuiving plaats. In deze versie staat niet de onpeilbaarheid van de vrouw Medea centraal zoals in vele van haar voorgangers (van toverkol tot feministe avant la lettre), maar de onpeilbaarheid van de zee waarover zij met de Argonouten uit haar vaderland vlucht en op weg gaat naar Korinthe, dat wil zeggen de onpeilbaarheid van de aarde die ons reilen en zeilen omgeeft zonder dat we daar normaal gesproken erg in hebben omdat we opgaan in de wereld van onze verlangens en gedachten.

Deze verschuiving komt naar voren in het begin van het boek: “Welke mythe houdt stand wanneer je in je broers resten knielt? Wanneer je zelf zijn keel hebt doorgesneden? Welk verhaal kan ons leiden als we alles kunnen verraden? U, duistere, zegt Medea tegen het water. Laat alles wat samenbindt vallen. Laat alles wat gekend is verward raken. Laat alles wat wij zijn sterven. Laat mij de meest gehate onder de vrouwen zijn, en de meest waarachtige” (22). In deze hervertelling staat niet de mythe van Medea zelf centraal staat, waarin ze haar broer vermoordt en in stukken in de zee gooit om zich haar vader van het lijf te houden. Hoewel het verhaal nog jaarlijks wordt opgelepeld in de grootsteedse theaters en bezocht wordt door bendes belezen bejaarden en opgroeiende Gymnasiasten, houdt die mythe geen stand en heeft het verhaal ons niets meer te zeggen vandaag de dag. In Vann’s versie wordt de eens gehate vrouw daarom nu de waarachtige vrouw die vertelt over de onpeilbaarheid van de zee waarover zij varen en waarop we normaal gesproken geen acht slaan omdat we opgaan in onze wereld vol ankerpunten. Ze laat ons zien dat die omgevende aarde niet het stabiele decorstuk is dat de achtergrond vormt voor onze strevingen, maar een element dat onze levensweg draagt en bedreigt. Medea ervaart dit bijvoorbeeld als ze even gaat zwemmen op open zee, en ervaart “dat er altijd iets onder ons woelt, ongeziene beweging, wachtend, iets groots, dat niet gekend of beheerst kan worden” (111). Het is die ervaring van de onpeilbaarheid van de ons omgevende aarde, die de wereld als datgene wat alles samenbindt en ordent uiteen laat vallen en alles wat gekend is in verwarring brengt.

Medea is dan ook niet zozeer de priesteres van duisternis omdat haar drijfveren en gedrag zelf duister zouden zijn, want zij voelt zelf de angst voor die duisternis: “Als de wind draait, zal die nog steeds van opzij waaien en zeilen ze mogelijk recht op het land af, zonder te weten dat ze gedraaid zijn. In werkelijkheid hebben we geen idee van hun koers. Elk van hen verwacht opduikende rotsen, de romp gescheurd, binnenstromend water en ze kunnen alleen maar hopen op een kust, niet een kleine rots midden in zee. Angst leeft nabij. In de romp en de mast die kan breken, in de roeren, in de lucht die ergens land bevat, maar bovenal in het water. Rotsen en elk onbekend schepsel. Wat daar beneden leeft kan onbeperkt groeien. Alle landdieren bekend, maar uit de diepten komt altijd iets nieuws omhoog” (63). Medea is geen vrijheid zoekende vrouw die het opneemt tegen haar vader en haar man verantwoordelijk houdt voor zijn verraadt, maar maakt ons attent op de onpeilbaarheid van de aarde die elke koers die wij inzetten of verzetten bedreigt en uit het lood kan slaan. En dit verhaal houdt wel stand tot op de dag van vandaag en gaat ons aan het hart als vraag naar de zin van de aarde.

 

De daimon van de aarde (Koen Peters, De mensengenezer)

Koen Peters’ De mensengenezer gaat over daimonen, dat wil zeggen de geesten van mensen, dingen en zelfs streken die hun lot bepalen. Zo begint het verhaal in Westhoek, de West-Vlaamse streek rond Ieper waar de Eerste Wereldoorlog zo hevig woedde, en wordt gevraagd naar de daimon van Westhoek. “Altijd opnieuw lijkt deze geest te verschijnen: in de huizen, de dorpen en langs de wegen. Het is alsof die geest de hele tijd opstijgt en neerdaalt in het vlakke landschap. Op ijle wijze. Misschien gebeurt de beweging via zonnestralen, lijsters en leeuweriken, of als een haast onhoorbare tamtam, of via een andere stofwisseling of circulatie. Men kan hem horen hijgen tussen de woorden die de mensen zeggen, in het corpus van zinnen en verhalen die men elkaar vertelt. Als deze geest een verschijningsvorm heeft, dan zit hij waarschijnlijk daarin: in de verhalen” (9).

Terwijl het boek gaat over Remi, die op de puinhopen van Westhoek geboren is, intreedt bij de Jezuïten en naar Congo trekt om van de indigenous people te leren hoe de daimon van de dingen de mens genezen kan, werd ik vooral getroffen door het idee dat niet alleen mensen en dingen een daimon hebben, maar ook een streek zoals Westhoek. Peters noemt de daimon een kracht die “iemand verrukt of rusteloos op pad stuurt, over de grenzen van generaties, continenten en zelfs beschavingen heen” (9). Zouden we de daimon van een streek kunnen oprekken naar de aarde als geheel, en ik bedoel dan de planeet die gebukt gaat onder klimaatverandering, en zouden we een daimon kunnen bedenken die van zich blijk geeft in het Antropoceen? Klimaatverandering komt in elk geval op over de grenzen van generaties, continenten en beschavingen, en slaat onze normale manier van doen uit het lood, ver-rukt ons en stuurt ons rusteloos op pad een ongewisse toekomst tegemoet: “Daimonen bestaan en ze roepen rusteloosheid op, die leidt tot ontdekkingen, een noodzakelijke verwijdering van de oorspronkelijke bron” (163).

Dat klimaatverandering als daimon van de aarde kan worden gezien kan blijken als we twee dingen overwegen. Enerzijds lijkt het soms alsof niemand zich iets aantrekt van klimaatverandering en apathisch doorgaat met zijn of haar leven van alledag; het raakt ons niet. Anderzijds zijn er mensen die plotsklaps ver-rukt worden door die ervaring, als ze plotsklaps door de daimon van de aarde worden bezocht en zich realiseren dat er geen ‘buiten’ meer is: “Ik zit in jou” (71). Waar we vroeger misschien nog konden denken dat we afval konden externaliseren naar het milieu, ervaren we nu dat elke emissie als een boemerang terugkeert in onze samenleving in de vorm van klimaatverandering. Van die ervaring is de daimon de boodschapper: “Zijn mededeling keert je helemaal om. Als je een daimon tegenkomt, blijkt dat hij of zij geen voorkennis heeft. De daimon gedraagt zich onbeholpen, loopt je in de weg, maar tegelijkertijd zul je vaststellen dat hij of zij recht naar je toe is gekomen. Je moet wel naar de daimon luisteren, hun ongevraagde raad opvolgen. Niets is nog hetzelfde” (292). Het ligt niet alleen aan ons dat we de urgentie van klimaatverandering niet zien en ervaren, maar aan de daimon van de aarde die ons niet weet te ver-rukken, en toch, plotsklaps, ons in bezit kan nemen.

De daimon van de aarde – klimaatverandering – biedt zo een venster op een andere wereld en heeft het in zich je ten diepste te veranderen. De aarde is een ‘krachtvoorwerp’, dat wil zeggen een ding – in dit geval de aarde als geheel – dat toont wat het probleem is – in dit geval klimaatverandering – en jou uit het lood slaat en in bezit neemt. Daarmee is niet gezegd dat dit krachtvoorwerp ook vertelt wat de oplossing is van het probleem. Dat is ijdele hoop van deep ecology, die hoopte een continuïteit met de aarde ervaarbaar te maken die ethisch gedrag jegens haar bewoners mogelijk en noodzakelijk zou maken. Het venster op een andere wereld dat de daimon opent is echter een bevreemdende spiegel waarin de aarde pluricentrisch wordt, dat wil zeggen een wereld waarin de antwoorden niet zomaar meer voor het oprapen liggen. Het geruststellende aan dit idee is dat de mens dan altijd al ongeneeslijk was, terwijl hem zo veel te doen staat.

 

Diep weggezonken in de hoogten van de vruchtbare aarde (Jesús Carrasco, De grond onder onze voeten)

Eva Holman, echtgenote van een hoge militair die mede verantwoordelijk is voor de gewelddadige kolonisatie van Zuidelijk Spanje door een vreemde mogendheid, wordt opgepakt door het regime omdat ze een inlander voedt, beschermt en verzorgt. Zij wordt verteerd door schuldgevoel omdat zij haar gerieflijke huis heeft gevestigd op het bloed van mannen en vrouwen zoals hij: “Ik draag de schuld van het feit dat ik me heb laten misleiden mijn leven te bouwen op een moeras. En toch, hoewel ik nooit zal kunnen doen wat hij heeft gedaan, terugkeren naar de enige echt oorsprong, kies ik deze plek uit als mijn plek en claim ik voor mezelf het recht op het stof en de wormen en op alles wat er verder nog is om te mogen wegrotten” (232). De man had zich vele omzwervingen lang in leven weten te houden en was nu teruggekeerd naar zijn geboortegrond om herenigd te worden met gestorven vrienden en familie, om weer een te zijn met de aarde die hem heeft voortgebracht. Door hem te verzorgen neemt Eva de last van het werk van zijn schouders en kan hij één worden met de aarde, overleven als zoon van de aarde. Zij leert van de man dat ook zij, hoezeer ze ook leeft op vreemde bodem, “diep weggezonken [is] in de hoogten van de vruchtbare aarde” (176).

De hoop op buitenaards bestaan (De zwerm, Frank Schätzing)

Via het boek Inhuman Nature van Nigel Clark kwam ik op De Zwerm, een thriller waarin de natuur zich teweerstelt tegen onze menselijke overheersing en het voortbestaan van de mensheid op aarde bedreigt. Het boek verwoordt het grondidee dat de natuur zich letterlijke onttrekt aan onze menselijke neiging haar in te delen en te categoriseren: “Anders dan de ruimte is de oceaan onderworpen aan de wetten van de zwaartekracht, maar wie op een diepte van duizend meter in volstrekte duisternis onderweg is, moet een digitaal afleesinstrument vertrouwen, dat hem zegt of hij zich omhoog of omlaag beweegt. Noch het binnenoor, noch de blik naar buiten stelt ons in staat dat te bepalen” (892). Het punt is niet zozeer dat we op techniek zijn aangewezen. Dat waren we altijd al, aangezien de evolutie van menselijke generaties alleen kennis en ervaring vast kan houden dankzij technieken zoals het schrift en het beeld.

Het boek laat allereerst zien dat de aarde verder reikt dan onze humane categorieën. Wij hebben de neiging de aarde in te delen en daarmee onder te brengen in homogene en algemene categorieën, waardoor we blind worden voor de variabiliteit en heterogeniteit van de aarde: “De ziende mens is blind, Karen. Richt je blik op het duister. De oergrond van alle leven is duister” (983). Het boek laat ten tweede zien dat we door die nadruk op zulke homogene categorieën geen goed oog hebben voor afwijkingen: “Verblind als we zijn door al die normen vergeten we dat normaliteit in het abnormale schuilt, in de afwijking. De geschiedenis van de statistiek is een aaneenschakeling van misverstanden. De statistiek heeft ons geholpen een overzicht te krijgen, maar ontkent de variatie. Hij heeft ons van de wereld vervreemd” (893). Door de toepassing van onze categorieën op datgene wat zich aan een dergelijke categorisering onttrekt, humaniseren we dit afwijkende en zien we niet de incommensurabiliteit tussen de aarde en onze menselijke categorieën. En dit is het derde inzicht dat het boek geeft, namelijk de indifferentie van de aarde ten opzichte van onze bewoning ervan: “’Alsof het de wereld iets kan schelen of ze met of zonder ons door de ruimte tolt. Het enige wat we kunnen redden of vernietigen is ónze wereld’. …. ‘het maakt de atmosfeer geen bliksem uit of wij hem al dan niet kunnen inademen. Als de mens ophoudt te bestaan, vervalt ook zijn hele onzalige waardestelsel, en dan is een blubberende zwavelpoel net zo mooi of lelijk als Tofino in de zon’” (912). Tot zover de literaire bevestiging van een ervaring die in de filosofie allang wordt onderkend. Je kunt je afvragen of we hier nog literatuur voor nodig hebben.

Mij trof echter een ander en hoopvoller beeld dat al aan het begin van het boek wordt geschetst. Zoals de oceaan door een oneindige diepte gekenmerkt wordt die het onmogelijk maakt ons daarin te oriënteren, zo is ook het heelal oneindig diep. Die oneindigheid van het heelal geeft alle aanleiding tot de aanname dat andere buitenaardse samenlevingen bestaan, hoewel dit vanwege diezelfde oneindigheid onmogelijk te bewijzen is omdat bewijsvoeringen georiënteerd zijn op eindige grootheden, bijvoorbeeld deze of gene planeet of planetenstelsel. En ook al zou ons zoeklicht volstrekt toevallig vallen op zo’n andere samenleving, dan zou onze tendens tot humanisering ons belemmeren om het afwijkende van die andere samenleving te zien en onderkennen. Pas als we “onszelf terugbrengen tot wat we de facto zijn: een van de talloze mogelijke levensvormen, zonder exclusieve aanspraak op een sluitend denksysteem” (632), hebben we mogelijk toegang tot die andere buitenaardse samenlevingen. En hier zie ik wel de zin van de literaire ervaring, want Schätzings beschrijving van de diepte van de aarde houdt de hoop en verwachting van dit andere ten minste levend in een tijd die wordt gedomineerd door de statistiek.

 

 

De begrenzing van de circulaire economie (Don Delillo’s Onderwereld ).

Don Delillo’s Onderwereld gaat over de aarde als ondergrond van de beschaafde wereld. Als ondergrond behoort ze zelf niet tot de beschaafde wereld; ze verandert met de minuut en kent geen vaste of stabiele vorm. Omdat we normaal gesproken alleen aandacht hebben voor de stabiele wereld zoals we die zien, voelen en ruiken, vraagt Denillo naar de methode om de onderwereld als ondergrond van de beschaafde wereld ter sprake te brengen. De Italianen hebben daar een woord voor. Dietrologia is de zoektocht naar de verborgen beweegredenen achter de beschaafde wereld. Volgens Delillo leidt een dietrologia niet zozeer tot complottheorieën over de onderwereld maar is het een specifieke methode van omtrekkende bewegingen waarin die onderwereld ter sprake wordt gebracht. Het is die omtrekkende beweging die Denillo’s roman constitueert.

Terwijl filosofen de onderwereld in verband zullen brengen met materie of het elementaire, spreekt Denillo zelf over afval: “De beschaving is niet opgekomen en heeft niet gebloeid terwijl mannen jachttaferelen in bronzen hekken smeedden en filosofie fluisterden onder de sterren, met afval als een vervelend bijproduct, opgeveegd en vergeten. Nee, eerst was er het afval, en het heeft mensen aangespoord om in antwoord erop een beschaving op te bouwen, als zelfverdediging. We moesten manieren vinden om van ons afval af te komen en om te gebruiken wat we niet kwijt konden. Het afval duwde terug. Het groeide in de hoogte en de breedte en het heeft ons gedwongen de logica en de discipline te ontwikkelen die zouden leiden tot systematisch onderzoek van de werkelijkheid, tot wetenschap, kunst, muziek, wiskunde”  (314). Daarmee stelt Denillo een vanzelfsprekendheid van onze tijd ter discussie, namelijk het idee dat afval een bijproduct van de beschaving is die we lange tijd onbestraft hebben kunnen lozen in de natuur en de atmosfeer, en vandaag de dag om betere regulering vraagt middels afvalscheiding en hergebruik. “Vuilnis werd altijd  overdekt of naar de randen van een kamer of een landschap geduwd. Maar het had zijn eigen tempo. Het duwde terug. Het duwde naar alle lege plekjes toe en schreef op die manier het bouwpatronen voor en veranderde rituele systemen”  (313-314). Denillo stelt dus voor om afval te begrijpen als onderwereld of ondergrond waaruit elke beschaving opkomt, als beweegreden achter iedere zoektocht om een beschaving te vestigen.

In eerste instantie heeft afval nog een positieve connotatie. Botjes, potscherven en hulzen geven toegang tot verleden beschavingen. Je zou die positieve connotatie kunnen opvatten als aanleiding of beweegreden om afval vandaag de dag positiever te waarderen in onze samenleving: “Breng afval in het openbaar. Laat het de mensen zien en laat ze er respect voor hebben. Verstop je afvalplekken niet. Creëer een architectuur van afval. Ontwerp prachtige gebouwen voor de recycling van afval en vraag mensen hun eigen afval in te zamelen en naar de perspomp en de sorteerband te brengen. Raak vertrouwd met je huisvuil” (313). Deze opvatting van afval ligt ten grondslag aan de hedendaagse roep om materialen te recyclen en meer algemeen om de inrichting van een biobased of circulaire economie; from cradle to grave to cradle to cradle. Daarin is afval niet langer het bijproduct van onze beschaving dat weggespoeld kan worden of anderszins verbannen naar de marge. Er is geen sprake meer van een dergelijke marge van de beschaving als we het idee van ‘global’ warming serieus nemen. De positieve waardering van afval in onze samenleving ziet het als een onderwereld die dient als grondstof en motor voor de verdere ontwikkeling van een duurzame beschaving.

Wat Denillo’s pleidooi voor recyclen van en bouwen met afval niet ziet is dat de circulaire economie afval helemaal niet serieus kan denken, net zomin als zijn protagonist die oproept vertrouwt te raken met afval. Ze begrijpt afval niet als onderwereld van afval waar beschavingen een reactie op vormen, maar als grondstof voor de bouw en ontwikkeling van een duurzame beschaving. Het ideaal van de circulaire economie is dan ook zero-waste ten gunste van een circulaire beweging waarin elk afvalproduct van de beschaving nieuwe grondstof is in de verdere ontwikkeling van die beschaving. De circulaire economie miskent dus juist de onderwereld van afval omdat ze die bij voorbaat begrijpt als grondstof van, en daarmee onderdeel van de beschaving. De circulaire economie is afgewend van die onderwereld in de energie-accumulatie van waste to energy. Dat volgens filosofen zoals Bataille juist een dergelijke energie-accumulatie en miskenning van de noodzaak van wastefulness als humane categorie leidt tot oorlog en verderf, ziet Denillo niet.[1]

Tegelijkertijd ziet Denillo een nieuw type afval opkomen in het tijdperk van de kernwapens. “Afval heeft tegenwoordig iets bloedserieus, een soort onaanraakbaarheid. Witte bakken plutoniumafval met gele waarschuwingsbordjes erop. Voorzichtig. Zelfs het onbeduidendste huisvuil wordt nauwlettend bekeken. Mensen kijken tegenwoordig met een ander oog naar hun vuilnis, en zien elke fles en elk platgestampt pak in een planetair verband” (99). In tegenstelling tot de positieve waardering van afval in de opgraafwerkzaamheden van de archeoloog en in de circulaire economie, dient kernafval juist definitief begraven en juist niet gerecycled te worden. Biedt kernafval een betere toegang tot de onderwereld waar Denillo’s boek aandacht voor vraagt?

Allereerst biedt kernafval een concrete ervaring van afval die niet meer als grondstof voor de circulaire economie te denken is, maar als onderwereld moet worden gedacht. Elke poging om kernafval in te zetten voor de circulaire economie zal de mens met de dood bekopen. Daarmee biedt kernafval een eerste aanwijzing naar afval als onderwereld waarvoor de beschaving uit de weg gaat. Kernafval betreft tegelijkertijd een onderwereld: terwijl we afval vroeger nog konden proberen weg te denken door het weg te spoelen of anderszins te verbannen naar de randen van de beschaving, leven we vandaag de dag in het besef dat elke lozing van kernafval als een boemerang terug kan keren in onze beschaving. Ten tweede biedt kernafval daarmee een concrete ervaring van de onderwereld van afval. De mens is inbegrepen in die onderwereld, want kernafval bedreigt en ondermijnt niet alleen de beschaving maar ook de mens daarbinnen: “de mensen worden door afval weggeduwd”, “omdat ze geen ruimte meer hadden om te leven en te ademen, omgeven door hun eigen almaar groeiende berg afval”  (373).

Het is deze onderwereld van kernafval die op verborgen wijze onze beschaving stuurt en richting geeft: “Verontreinigd afval zetten we bij met een gevoel van ontzag en vrees. Het is noodzakelijk dat wij respect voelen voor wat we weggooien” (99). Het is een beschaving die elke andere beschaving uitsluit. Vanaf nu zijn namelijk onherroepelijke risico’s verbonden aan elke opgraving van afvalresten en elke inmenging van afval als grondstof voor de circulaire economie. Daarom wordt kernafval “het landschap van de toekomst” genoemd, “het enige landschap dat er op den duur nog zal zijn” (312).

Wat kunnen we leren van de onderwereld van kernafval? Enerzijds stelt dit begrip van afval een grens aan het ideaal van de circulaire economie. Nucleair afval kan niet worden opgenomen in de circulaire economie, wat betekent dat de toelaatbaarheid van nucleair materiaal in onze samenleving de toetssteen vormt of we de circulaire economie daadwerkelijk ernstig nemen of louter als metafoor bezigen. Anderzijds stelt dit begrip van afval een grens aan wastefulness als humane categorie. Het voorbeeld van kernafval laat zien dat afval weliswaar de onderwereld van onze beschaving is, en daarmee van onszelf, maar dat we er op geen enkele manier vertrouwd mee kunnen raken zonder het met de dood te moeten bekopen.

[1] Zie hiertoe J. Zwier, V. Blok, P. Lemmens, R.J. Geerts (2015). “The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections on the demand for a Bio-Based Economy”. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 28 (2): 353–374.

‘Het maakt me niet uit of je gevlucht bent of verdwaald’ (Jesús Carrasco, De Vlucht)

Wat een schitterend geschreven en overdonderend boek is Jesús Carrasco’s De Vlucht, over een jongen die het geweld in zijn dorp ontvlucht, contact legt met de weerbarstigheid van de aarde en tijdens zijn omzwervingen vriendschap sluit met een geitenhoeder in open veld. De filosofische relevantie van het boek is dat het aanleiding geeft tot de gedachte dat het omzwervend bestaan in de technologisch gestructureerde wereld nog verankerd is in een vlucht voor die techniek. Waarvoor vlucht je eigenlijk en waar vlucht je dan naartoe? Het boek wordt gestructureerd door een oppositie tussen de ‘burgemeester’ voor wie de jongen op de vlucht is en de ‘herder’ tot wie hij zijn toevlucht neemt. Op basis van de Christelijke traditie zou je deze oppositie kunnen interpreteren als oppositie tussen de wetshandhaver die borg staat voor de toepassing van de universele wet terwijl de herder oog heeft voor de singulariteit van de jongen. Toch is dit niet het geval, want ook de vlakte waarnaar de jongen vlucht wordt door een wet gekarakteriseerd. Die wet laat “geen enkele dankbaarheid of beloning toe“ (59). Daarmee geeft de wet van de vlakte indirect een aanwijzing naar de wet die door de wetshandhaver wordt gegarandeerd en waarvoor de jongen op de vlucht is; de wet van calculatie en economie in de technologisch gestructureerde wereld. Tegelijkertijd is duidelijk dat zijn vlucht niet uitmondt in een romantische idylle, een weg terug baant naar de natuur waarin men in harmonie met de aarde leven kan. Het open veld wordt gekarakteriseerd als een van god verlaten woestenij, waarin niets dan de leegte en ledigheid van de aarde ervaarbaar wordt. Daarmee is gezegd dat de vlucht niet kan putten uit de aarde als vruchtbaar bereik van mogelijkheden – een populaire gedachte vandaag de dag, die zelf nog getuigt van de wet van dankbaarheid en beloning – maar leeft in het besef dat alleen de leegte van de aarde onze omzwervingen op de been houden. En dat is niet per se een bemoedigende gedachte.

 

 

De wildernis van de homo faber (David Vann’s Caribou Island)

David Vann’s Caribou Island geeft ons gelegenheid om genuanceerder over de mens als homo faber na te denken. Het verhaal speelt op een afgelegen eiland in een van de meren van Alaska, waar een echtpaar op leeftijd onder erbarmelijke omstandigheden aan een blokhut bouwt terwijl hun huwelijk op de klippen loopt. Garry, de hoofdpersoon uit het verhaal, leeft in de overtuiging dat de mens in wezen niet als homo sapiens kan worden begrepen, maar als homo faber moet worden gedacht. Het begrip van de mens als homo faber heeft normaal gesproken een negatieve connotatie, namelijk van de getechnificeerde mens in de maakbare samenleving. Het vreemde is dat ook Garry kritisch staat tegenover de maakbare samenleving en droomt van een leven in de wildernis, maar het wezen van de mens toch als homo faber denkt. Negatief gezegd betekent dit dat hij de homo faber niet in verband kan brengen met het rekenen en plannen, kortom met de perfectie van de techniek. Dit blijkt ook uit de tekst: “Ze zouden hun hut vanaf de grond opbouwen. Zelfs geen fundering. En geen tekeningen, geen ervaring, geen vergunningen, advies ongewenst. Gary wilde het gewoon doen, alsof zij twee de eersten waren die deze wildernis in getrokken waren” (8).

Niet de perfectie van de techniek maar de wildernis van de aarde vormt het uitgangspunt voor Garry’s begrip van de homo faber. Die wildernis wordt begrepen als het overweldigende dat de mens en zijn werken dreigt te vernietigen. De homo faber verlangt in zekere zin zelfs naar die vernietiging: “Een verlangen om te zien wat de wereld kan aanrichten, wat je kunt verdragen, uiteindelijk om te zien wat je waard bent als je verscheurd wordt. De zegen van de vernietiging, van het weggevaagd worden. Maar altijd kent hij verlangen, hij die in zee steekt, en dat is het verlangen om tegenover het ergste te taan, een subtiele hoop op een grotere golf” (212). Dit verlangen van de homo faber is niet zozeer suïcidaal, maar verlangt naar de confrontatie van zijn werken met het overweldigende van de wildernis om te beproeven welke vormen vuurvast blijken te zijn. In die beproeving gaat het uiteindelijk niet om de houdbaarheid van de werken zelf – de krakkemikkige blokhut op het eiland als prothese die wordt geteisterd door weer en wind – maar van de identiteit van de mens die daarin wordt geproduceerd; “De hut zelf als uitdrukking van de mens, een vorm van zijn eigen geest” (68). De homo faber is de mens die weet dat zijn identiteit zich constitueert in de confrontatie van zijn werken met de wildernis van de aarde.

Nu wijzen filosofen zoals Heidegger dit allemaal af omdat het begrip van de mens als homo faber gebonden zou zijn aan de voorstelling van de maakbare samenleving door de mens die haar op eigenzinnige wijze beleeft. En toch is dit te gemakkelijk. Niet alleen omdat ook Heidegger ooit de gedachte aan de homo faber heeft omarmt[1]. Het verschil tussen Heidegger en Garry is dat de eerste denkt dat het werk van de homo faber gereduceerd kan worden tot een specifieke manier waarop ons verstaan van de dingen wordt gestructureerd – Machenschaft und Erlebnis – terwijl de laatste denkt dat het werk echt is; het werk van de homo faber is de pro-ductie waarin de identiteit van de mens uitkristalliseert om uiteindelijk weer verzwolgen te worden door het overweldigende van de wildernis. De homo faber is daarmee niet zozeer een arbeider die de perfectie van de techniek omarmt noch de hulpbehoevende die zich afhankelijk weet van pro-theses,  maar de mens die ervaart dat zijn identiteit zich alleen uitkristalliseert in de productie van werken die hem enerzijds zijn bestemming geven, en die anderzijds moeten worden beproefd in hun confrontatie met de wildernis van de aarde (zie ook mijn blog over David Vann’s Aarde).

[1] Zie hiervoor: Blok, V. (2015) “Heidegger’s Ontology of Work”, Heidegger Studies 31: 109-128

De onthechting van de wereld en de terugkeer van de aarde (David Vann’s Aarde)

Het heeft er alle schijn van dat de bedreiging door het apparaat heden ten dage reële trekken begint aan te nemen. In die zin is elke motie van wantrouwen tegen pogingen om ons te kerstenen gelegitimeerd. De vraag is waar we de ammunitie voor zo’n motie vandaan halen. David Vann’s roman Aarde (2012) kan ons een aanwijzing geven.

Aarde gaat over Galen, een jongeman die samen met zijn naaste familie een geïsoleerd bestaan leidt in het zuiden van Amerika. Hij ervaart de wereld als een illusie van het denken en mediteert voortdurend om transcendentie te bereiken. Daarin neemt hij afscheid van zijn eigen lichamelijkheid en zijn familie, maar ook van geestelijke ‘hechtingssystemen’ zoals de filosofie en de theologie. Toch stranden al zijn pogingen te onthechten van de wereld: “Maar zijn ademhaling was onregelmatig, hield hem vast aan de wereld, kluisterde hem hier terwijl hij vrij wilde opstijgen. Hoge ondergroei schuurde, geselde hem, een stronk tussen zijn tenen en hij ging bijna onderuit. Hij moest zijn ogen opendoen en opzij uitwijken om het slechtste stuk te vermijden. En dat was het probleem. Altijd een storing. Altijd als hij ergens dichtbij kwam” (23). Galen’s ervaring is dat zijn meditaties wel leiden tot een onthechting van de wereld maar niet uitmonden in transcendentie; de aarde weerhoudt hem om “over de randen van de droom” te glijden. “De aarde voelde echt als aarde” (24). Vann’s boek beschrijft Galen’s verscheurdheid tussen zijn streven naar onthechting van de wereld en zijn ervaring van de weerbarstigheid van de aarde op gruwelijke wijze.

Aarde leert dat onze onthechting van het apparaat niet wordt gerealiseerd door onze transcendentie – als ze al te realiseren valt – noch door onze rescendentie. Onze verbondenheid met de aarde getuigt weliswaar van een goede gezondheid te midden van de verstikkingspogingen van het apparaat, maar de aarde zelf verhoedt diens perfectionering en behoudt de scheiding tussen de wereld van het apparaat en de aarde. Het is deze weerbarstigheid van de aarde zelf, die de ammunitie vormt voor onze moties van wantrouwen en rondzingt in onze pogingen ons vrij te maken van het apparaat.